އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް

ތައާރަފް

އައްޑުސިޓީ ކައުންސިލްއަކީ ޤާނޫން ނަންބަރ 2010/7 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން އިންތިޚާބް ކުރެވިފައިވާ ކައުންސިލެކެވެ. އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ޖުމްލަ 7 ކައުންސިލަރުންނެވެ. ކައުންސިލަރުން އިންތިޚާބް ވެފައިވާ ދާއިރާތަކަކީ ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ، ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ، ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ، މަރަދޫ ދާއިރާ، ފޭދޫ ދާއިރާ، ހުޅުދޫ ދާއިރާ އަދި މީދޫ ދާއިރާއެވެ.

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ މަޤުސަދަކީ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުގެ ތެރެއިން ކައުންސިލަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރުގެ ތެރެއިން އައްޑޫސިޓީ ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފުރިހަމަގޮތުގައި ވީހާވެސް ގާތުން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، އަދި ސިޓީގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކުރުމެވެ.

ތަސައްވުރު

ޢަޒުމް ގަދަ، ކެރޭ، ދީނާއި ޤައުމުގެ ޙައްޤުގައި ޤުރުބާންވާ، ދުޅަހެޔޮ، ހޭލުންތެރި، ފަހި، ފާގަތި، އެކުވެރި، ތަހުޛީބު ރައްޔިތެއް އަމާންކަންމަތީ ރައްކާތެރި ވެއްޓެއްގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީގެ ނަމޫނާ ނާރެސް ސިޓީއަކަށް އައްޑޫ ސިޓީ ހެދުން.

އަމާޒު

ޢަޒުމް ގަދަ، ކެރޭ، ދީނާއި ޤައުމުގެ ޙައްޤުގައި ޤުރުބާންވާ، ދުޅަހެޔޮ، ހޭލުންތެރި، ފަހި، ފާގަތި، އެކުވެރި، ތަހުޛީބު ރައްޔިތެއް އަމާންކަންމަތީ ރައްކާތެރި ވެއްޓެއްގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީގެ ނަމޫނާ ނާރެސް ސިޓީއަކަށް އައްޑޫ ސިޓީ ހެދުން.

މެމްބަރުން