އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

25 ފެބުރުއަރީ 2021     1 month ago


އިޢުލާން            

        ތިރީގައި މަޢުލޫމާތު ދެވިފައިވާ އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓްރީ ހަދައިދިނުމަށް  އެދި މިއޮފީހަށް ވަނީ ހުށަހަޅުއްވާފައިވެއެވެ.

        ވީމާ ، މިއުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ

10 މާރިޗު 2021 ވާ ބުދަ ދުވަހު އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން މިއޮފީހަށް ( ފޯން 6885003 ) އަންގަވައި ދެއްވުން އެދެމެވެ.

#

ރަޖިސްޓަރީ ނަމްބަރު

ބާވަތް

1

B1A4625 (B)

މޮޓޯސައިކަލް

 

13   ރަޖަބު  1442 ހ.

25  ފެބުރުވަރީ 2021 މ.ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-AC/426/2021/90

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 25-02-2021

ސުންގަޑި: 2021-03-10 14:00:00