އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޭދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ ދޮރުފޮތި ހަދައި ހަރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

23 އޮކްޓޯބަރ 2017     1 year ago


އިޢުލާން

 

ފޭދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ ދޮރުފޮތި ހަދައި ހަރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މި މަސައްކަތް މިއިދާރާއިން ދޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 26 އޮކްޓޫބަރު 2017 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މިއިދާރާއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 31 އޮކްޓޫބަރު 2017 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މިއިދާރާއަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.            

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ފުރުސަތު ނުދެވޭނެ ވާހަކަވެސް ދެންނެވީމެވެ.

02 ޞަފަރު 1439

22 އޮކްޓޫބަރު 2017ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-AA/426/2017/152

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 23-10-2017

ސުންގަޑި: 2017-10-26 11:00:00