އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ސަރފޭސް ޕްރޯ ގަތުމަށް

21 ޑިސެމްބަރ 2017     11 months ago


އިޢުލާން

 

މިއިދާރާއަށް 08 ސަރފޭސް ޕްރޯ 5 ގަންނަން ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މި އިދާރާއިން ދޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް މި ތަކެތި މިއިދާރާއަށް ސަޕްލައިކޮށްދެން ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން  2017 ޑިސެންބަރު 28 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ  11:00 އަށް މި އިދާރާއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 2018 ޖަނަވަރީ 04 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މި އިދާރާއަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. 

މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދިނުމާއި އަންދާސީހިސާބު ބަލައިގަތުން އޮންނާނީ މިއިދާރާގެ ކޮންފަރެންސް ހޯލުގައެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ ސެޝަންގައި ބައިވެރިނުވާ ފަރާތަކަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަނޭޅުއްވޭނެއެވެ. އަދި  ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގެ ފަހުން ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށްވެސް މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި އަންދާސީހިސާބު ބަލައިގަތުމުގެ ސެޝަންގައި ބައިވެރިނުވެވޭނެއެވެ. 

 

03 ރަބީޢުލް އާޚިރާ 1439 

21 ޑިސެންބަރު 2017

 

ޑައުންލޯޑް އިޢުލާންބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-AA/426/2017/181

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 21-12-2017

ސުންގަޑި: 2017-12-28 11:00:00