އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ހުޅުދޫ އާރުގެ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް

27 ޑިސެމްބަރ 2017     1 year ago


އިޢުލާން

 

ހުޅުދޫ އާރުގެ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ބޭނުންވެގެން މިއިދާރާއިން ކުރި  ނަމްބަރ (IUL)426-AA/426/2017/166   އިއުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅުނު އަންދާސީހިސާބު އަގުބޮޑު ކަމަށް ފެންނާތީ އަދި ޕްރޮޕޯސަލް ބަލައިގަތުމުގައި މައްސަލަތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ އެ އިއުލާން ބާޠިލްކޮށް އަލުން މި ފުރުސަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

ވީމާ، މިމަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް އެދިލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައިވާ ތާވަލްގެ ގަޑިތަކަށް ވަޑައިގެން މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ ސެޝަންގައި ބައިވެރިނުވާ ފަރާތަކަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަނޭޅުއްވޭނެއެވެ. އަދި  ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގެ ފަހުން ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި އަންދާސީހިސާބު ބަލައިގަތުމުގެ ސެޝަންގައި ވެސް ބައިވެރިނުވެވޭނެއެވެ.                      

ހަރަކާތް

ތަން

ތާރީޚް

ގަޑި

މައުލޫމާތު ދިނުން

ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީސް

31 ޑިސެންބަރު 2017

11:00

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން

ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީސް

8 ޖަނަވަރީ 2018

11:00

 

           

07 ރަބީޢުލްއާޚިރާ 1439 

25 ޑިސެމްބަރ 2017

 

 ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-AA/426/2017/183

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 27-12-2017

ސުންގަޑި: 2017-12-31 11:00:00