އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަން ބަދަލުވުމާއި ގުޅޭ

28 ޑިސެމްބަރ 2017     3 years ago


މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަން ބަދަލުވުމާއި ގުޅޭ

 

ހުޅުދޫ އާރުގެ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ބޭނުންވެގެން މިއިދާރާއިން ކުރި  ނަމްބަރ (IUL)426-AA/426/2017/183  އިއުލާނާ ގުޅިގެން މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 31 ޑިސެންބަރު 2017 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު ކަމުގައި ވިއަސް އެދުވަހަކީ، ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއް ކަމަށް ސަރުކާރުން ކަނޑައެޅުއްވުމާއި ގުޅިގެން މައުލޫމާތު ދިނުމާއި އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން މިދަންނަވާ ތާރީޚްތަކަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. 

                

ހަރަކާތް

ތަން

ތާރީޚް

ގަޑި

މައުލޫމާތު ދިނުން

ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީސް

3 ޖަނަވަރީ 2018 ބުދަ

11:00

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން

ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީސް

10ޖަނަވަރީ 2018 ބުދަ

11:00

 

09 ރަބީޢުލްއާޚިރާ 1439

27 ޑިސެމްބަރ 2017ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-AA/426/2017/186

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 28-12-2017

ސުންގަޑި: 2018-01-03 11:00:00