އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުރިއަށް ގެންދަވާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ބިޑްޑޮކިއުމެންޓްތައް ވިއްކުމާއިގުޅޭ

25 ޖެނުއަރީ 2018     3 years ago


އިޢުލާން

 

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުރިއަށް ގެންދަވާ އެކިއެކި ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ބިޑް ޑޮކިއުމެންޓް ވިއްކުމާއި ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލްގެ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ 3 ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ނިންމަވާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އާއްމުކޮށް އިއުލާންކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދަވާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓް ވިއްކާނީ، ޑޮކިއުމަންޓް ސެޓެއް -/300 ރުފިޔާ އަށެވެ.

ބިޑް ޑޮކިއުމެންޓް ވިއްކުމަށް ނިންމެވުމާއި ގުޅިގެން، އެކި ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ޑޮކިއުމެންޓް ވިއްކާނެ ދުވަސްތަކާއި ގަޑިތައް، އެމަސައްކަތަށް ކުރެވޭ އިއުލާންގައި އެނގެން އޮންނާނެއެވެ.

ވީމާ، މި އިދާރާއިން އިއުލާންކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދަވާ ޕްރޮޖެކްޓް ތަކުގެ މަސައްކަތްކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތަށްޓަކައި މި ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

 

07 ޖުމާދަލްއޫލާ 1439

24  ޖަނަވަރީ 2018ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-AB/426/2018/8

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 25-01-2018

ސުންގަޑި: 2018-01-25 16:00:00