އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އައްޑޫގެ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން

18 ޖުލައި 2018     8 months ago


އިޢުލާން

 

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 110 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން  އައްޑޫސިޓީގެ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުމަށް  މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ބާއްވާ ދެވަނަ ބައްދަލުވުން 31 ޖުލައި 2018 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ 08:30 ގައި މަރަދޫ ބޮނޑަގޭ ހޯލްގައި އޮންނާނެއެވެ.

މިބައްދަލުވުމުގައި މިއަހަރު ތެރޭގައި މިހާތަނަށް ހިނގިފައިވާ ހަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުމާއި، 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނާނެ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޝްވާރާ ހޯދުން އޮންނާނެއެވެ.

ވީމާ، މިބައްދަލުވުމުގައި އައްޑޫގެ ވީހާވެސް ގިނަ ރައްޔިތުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެން ދެއްވުން އެދެމެވެ.

04 ޛުލްޤައިދާ 1439

17  ޖުލައި  2018ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-AB/426/2018/51

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 18-07-2018

ސުންގަޑި: 2018-07-31 20:30:00