އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ނެރުބައްތި ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

17 ސެޕްޓެމްބަރ 2018     2 years ago


އިޢުލާން

 

އައްޑޫސިޓީގެ އަވަށްތަކުގައި ޖަހާފައި ހުރި ގިނަ ނެރުބައްތި ތަކެއް، ހަލާކުވެ ނުދިއްލި ހުރުމުގެ ސަބަބުން ދަތުރުވެރިންނަށް ދަތިވާތީ، ނެރުބައްތި ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ވެގެން  ކުރެވުނު ނަންބަރު: (IUL)426-AA/426/2018/65 އިޢުލާނަށް އެކަށީގެންވާ އިޖާބައެއް ލިބިފައިނުވާތީ، މިދެންނެވުނު އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް މިމަސައްކަތަށް އަލުން ފުރުސަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

ވީމާ މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން މިކަމަށްއެދި ބިޑް ހުށަހެޅުއްވުންއެދެމެވެ. މިކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓް 17 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ން ފެށިގެން 25 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 13:00އާއި ހަމަޔަށް އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ގަންނަން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. ބިޑް ޑޮކިއުމެންޓެއްގެ އަގަކީ 300.00ރުފިޔާ އެވެ.

ބީލަންތައް ބަލައިގަތުމާއި، އަދި ބީލަންހުޅުވުން އޮންނާނީ 27 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 ވާބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00ގައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ހޯލުގައެވެ.

ބީލަމާއި ގުޅިގެން މައުލޫމާތެއް ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންވާނަމަ 17 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 ވާ ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން 24 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 10:00 އާއި ދެމެދު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް މެއިލްކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ.  މި މެއިލްއަށް ފޮނުވޭ ސުވާލުތަކުގެ ޖަވާބު 24 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން، ބިޑް ބައްލަވައިގެންނެވި ހުރިހާ ފަރާތްތަކުގެ މެއިލްއަށް ފޮނުވޭނެއެވެ.

މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވޭ އުސޫލާއި، އަދި ހުށަހެޅޭ ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓްކޮށް މާރކްސް ދެވޭނެގޮތުގެ ތަފްޞީލް ބިޑިންގ ޑޮކިއުމަންޓުގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

އީމެއިލް: [email protected]

ކޮޕީ :  [email protected]   

7 މުހައްރަމް 1440

17 ސެޕްޓެމްބަރ 2018ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-AA/426/2018/70

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 17-09-2018

ސުންގަޑި: 2018-09-25 13:00:00