އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތަކުގެ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބުކުރުން

23 ނޮވެމްބަރ 2018     6 months ago


އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތަކުގެ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބުކުރުން

 

ފުރިހަމަނަން

އެޑްރެސް

ކެންޑިޑޭޓް ނަމްބަރ

އިންތިޚާބީ ދާއިރާ

ޝަފްޤާ ޝަފީޤު

މަހިނޫރު / މަރަދޫ

1

އައްޑޫ މަރަދޫ ދާއިރާ

ޝެހެނާޒް ރަޝީދު

ސަބާޙީ މަންޒިލް / މަރަދޫ

2

އައްޑޫ މަރަދޫ ދާއިރާ

ނާދިޔާ ޙަސަން

ސަފާ / މީދޫ

1

އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާ

އާމިނަތު ޚާލިސާ

ކަނީރުމާވާދީ / މީދޫ

2

އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާ

އާއިޝަތު ނަދާ

ޖަބްރާނުގެ ހިތަދޫ

1

އައްޑޫ ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ

ފާޠިމަތު ހަނީފާ

ބިލިމަގުމާގެ / ހިތަދޫ

2

އައްޑޫ ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ

ފާތިމަތު ޒުބައިރު

ނަންރީތިގެ / ހިތަދޫ

1

އައްޑޫ ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ

އާމިނަތު ހަފީޒާ

ބޯޅަދަޑިގެ / ހިތަދޫ

2

އައްޑޫ ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ

އާމިނަތު ޝިހާބު

ވައިޓް ޓާރން / ހިތަދޫ

1

އައްޑޫ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ

އާމިނަތު އަލީ

ނޮވެންބަރުގެ / ހިތަދޫ

2

އައްޑޫ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ

ހައްވާ ޒާހިރާ

މުބޭލީވިލާ / ފޭދޫ

1

އައްޑޫ ފޭދޫ ދާއިރާ

ޖުނައިފާ މުޙައްމަދު

ގުލޭޝަންވިލާ / ފޭދޫ

2

އައްޑޫ ފޭދޫ ދާއިރާ

 

 

 

 ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-CA/426/2018/94

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 23-11-2018

ސުންގަޑި: 2018-11-29 14:00:00