އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެއަރ ފައިބަރ ޑިވައިސް ގަތުމަށް

26 ނޮވެމްބަރ 2018     1 year ago


އިޢުލާން

 

    އަވަށު އޮފީސްތަކުގެ ނެޓްވޯރކް ޚަރަދު ކުޑަ ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން، ހުޅުދޫމީދޫ އަވަށު އޮފީހާއި މަރަދޫފޭދޫ އަވަށު އޮފީހާއި ދެމެދު އެއާރ ފައިބަރ ނެޓްވޯކް ގާއިމުކުރުމަށްޓަކައި މިއިދާރާއަށް 01 އެއާރ ފައިބަރ ޑިވައިސް ގަންނަން ބޭނުންވެއެވެ.

  1. (SPECIFICATION: AIR FIBER (TOTAL 01 PAIR

AIRFIBER AF5/AF5U/AF24HD

PRODUCT:

02 (MASTER & SLAVE)

QUANTITY:

MINIMUM 1GBPS

THROUGHPUT:

MINIMUM 20+KM

RANGE:

  • POLE MOUNT KIT
  • GIGE POE ADAPTER
  • OUTDOOR GIGE POE SURGE PROTECTOR (X2)

ACCESSORIES

(TO BE INCLUDED IN THE PACKAGE)

 

 

 

މި މަސައްކަތާއި ގުޅޭ ބީލަންފޯމް 27 ނޮވެމްބަރު 2018  ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 10:30ން ފެށިގެން 03 ޑިސެމްބަރު 2018 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 13:30ށް މިއިދާރާއިން ގަންނަން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. ބީލަން ފޯމެއްގެ އަގަކީ 300ރ (ތިން ސަތޭކަ ރުފިޔާ) އެވެ. ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ 05 ޑިސެމްބަރު 2018 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 13:00 ގައި ކައުންސިލް އިދާރާގައެވެ.

ބީލަމާއި ގުޅިގެން މައުލޫމާތެއް ސާފުކުރައްވަންޖެހޭ ކަމަށްވާނަމަ 27 ނޮވެމްބަރު 2018 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން 04 ޑިސެމްބަރު 2018 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 12:00 އާއި ދެމެދު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް މެއިލްކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ. މި މެއިލްއަށް ފޮނުވޭ ސުވާލުތަކުގެ ޖަވާބު، 04 ޑިސެމްބަރު 2018 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ  14:00 ގެ ކުރިން، ބިޑް ބައްލަވައިގަންނަވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުގެ މެއިލްއަށް ފޮނުވޭނެއެވެ. ހުށަހެޅޭ ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓްކޮށް މާރކްސް ދެވޭނެގޮތުގެ ތަފްޞީލް ބިޑިންގ ޑޮކިއުމަންޓުގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

އީމެއިލް: [email protected]  

ކޮޕީ :    [email protected]

18 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440 

26 ނޮވެމްބަރ 2018ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-AA/426/2018/91

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 26-11-2018

ސުންގަޑި: 2018-12-03 13:30:00