އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު 2018 ކެންޑިޑޭޓުންގެ އިސްލާޙުކުރެވިފައިވާ ލިސްޓް

27 ނޮވެމްބަރ 2018     1 year ago


އިޢުލާން

 

ކައުންސިލް އިދާރާގެ ނަންބަރު  (IUL)426-CA/426/2018/94 އިއުލާން ބާޠިލް ކޮށް ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓް  އިސްލާޙުކޮށް ޢާއްމު ކުރަމެވެ.

 

ފުރިހަމަނަން

އެޑްރެސް

ކެންޑިޑޭޓް ނަމްބަރ

އިންތިޚާބީ ދާއިރާ

ޝަފްޤާ ޝަފީޤު

މަހިނޫރު / މަރަދޫ

1

އައްޑޫ މަރަދޫ ދާއިރާ

ޝެހެނާޒް ރަޝީދު

ސަބާޙީ މަންޒިލް / މަރަދޫ

2

އައްޑޫ މަރަދޫ ދާއިރާ

ނާދިޔާ ޙަސަން

ސަފާ / މީދޫ

1

އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާ

އާމިނަތު ޚާލިސާ

ކަނީރުމާވާދީ / މީދޫ

2

އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާ

އާއިޝަތު ނަދާ

ޖަބްރާނުގެ ހިތަދޫ

1

އައްޑޫ ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ

ފާޠިމަތު ހަނީފާ

ބިލިމަގުމާގެ / ހިތަދޫ

2

އައްޑޫ ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ

ފާތިމަތު ޒުބައިރު

ނަންރީތިގެ / ހިތަދޫ

1

އައްޑޫ ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ

އާމިނަތު ހަފީޒާ

ބޯޅަދަޑިގެ / ހިތަދޫ

2

އައްޑޫ ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ

އާއިޝަތު ޢަފީފާ

ފުސްފަރު/ ހިތަދޫ

3

އައްޑޫ ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ

އާމިނަތު ޝިހާބު

ވައިޓް ޓާރން / ހިތަދޫ

1

އައްޑޫ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ

އާމިނަތު އަލީ

ނޮވެންބަރުގެ / ހިތަދޫ

2

އައްޑޫ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ

ހައްވާ ޒާހިރާ

މުބޭލީވިލާ / ފޭދޫ

1

އައްޑޫ ފޭދޫ ދާއިރާ

ޖުނައިފާ މުޙައްމަދު

ގުލޭޝަންވިލާ / ފޭދޫ

2

އައްޑޫ ފޭދޫ ދާއިރާ

 


ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-CA/426/2018/97

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 27-11-2018

ސުންގަޑި: 2018-11-29 14:00:00