އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ސ.މަރަދޫފޭދޫ މޫނިމާގެއާއި، ވައިޓްވިއު އަދި ސ.މަރަދޫ ސްނޯވިލާ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

20 ޑިސެމްބަރ 2018     2 years ago


އިޢުލާން

 

މިދަންނަވާ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީތައް ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމަށް އެދި މި އޮފީހަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

ވީމާ، މި ރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ 25 ޑިސެމްބަރ 2018 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން ލިޔުމަކުން މުނިސިޕަލް ސަރވިސް އޮފީސް މަރަދޫ،މަރަދޫފޭދޫ ފޭދޫއަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

 

#

އަވަށް

ގޭގެ ނަން

ރަޖިސްޓަރީގެ ބާވަތް

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

1

ސ. މަރަދޫފޭދޫ

މޫނިމާގެ

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

4

2

ސ. މަރަދޫފޭދޫ

ވައިޓް ވީއު

ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

S5/2005/02

3

ސ.މަރަދޫ

ސްނޯވިލާ

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

528

 


ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-8A/426/2018/112

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 20-12-2018

ސުންގަޑި: 2018-12-25 14:00:00