އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ބީލަން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު ބަދަލުވުން

6 ފެބުރުއަރީ 2019     5 months ago


މިއިދާރާގެ ނަންބަރު: (IUL)426-AA/426/2019/10,13 އިއުލާންތަކާއި ގުޅޭ

ސުރުހީގައި ދެންނެވިފައިވާ މަސައްކަތުގެ އިއުލާންތަކަށް ބީލަން ހުށަހަޅާ ދުވަސް، 07 ފެބްރުއަރީ 2019ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަސް ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއް ކަމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައިވަތީ، ބީލަން ހުށަހަޅާންޖެހޭ ތާރީޚު ވަނީ ތިރީގައިވާ ދުވަސްތަކަށް ބަދަލު ކުރެވިފައެވެ.

އިޢުލާން ނަންބަރު

މަސައްކަތް

ބީލަން ހުށަހަޅާ ތާރީޚު

(IUL)426-AA/426/2019/10

އައްޑޫ ސިޓީގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ބީޗްތައް ހެދުމަށް ބޭނުންވާތީ، އެފަދަ ބީޗްތަކަށް އެންމެ އެކަށޭނެ ސަރަހައްދުތައް ހޯދުމަށް އޮޕްޝަންސް އެނަލިސިސް އެއް ހެދުމާއި، އަދި މިމަރުހަލާއިން ޚިޔާރުކުރެވޭ ސަރަހައްދުތަކާއި ބީޗްހެދުމަށާއި ރައްޔިތުން އެކި ކަންކަމަށް ބޭނުންވާ ވެލި ނަގާނެ ސަރަހައްދެއް ކަނޑައަޅައި އެސަރަހައްދުގެ އީ.އައި.އޭ ހަދައި ބީޗް ޑިޒައިން ކުރުން

10 ފެބްރުއަރީ 2019 13:00

(IUL)426-AA/426/2019/13

ހިތަދޫ ސަހާރާއަށް އިތުރުކުރެވޭބައިގެ ފާރު ރޭނުން

10 ފެބްރުއަރީ 2019 13:30

 

ބީލަން ހުށަހެޅުން އޮންނާނީ އިސްވެ ދެންނެވުނު ވަގުތުގައި އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިންނެވެ. ބިޑް ޑޮކިއުމެންޓެއްގެ އަގަކީ 300.00ރ (ތިންސަތޭކަ ރުފިޔާ)އެވެ.

 

30 ޖުމާދަލް އައްވަލް 1440 

05 ފެބުރުވަރީ 2019ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-AA/426/2019/20

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 06-02-2019

ސުންގަޑި: 2019-02-10 13:30:00