އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިފައިވާ ބައެއް އުޅަނދުތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީއާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް

27 ފެބުރުއަރީ 2019     1 year ago


އިޢުލާން

 

ތިރީގައި މަޢުލޫމާތު ދެވިފައިވާ އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމަށް އެދި މިއޮފީހަށް ވަނީ ހުށައަޅުއްވާފައެވެ.

ވީމާ، މި އުޅަނދުތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީއާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ 07 މާރިޗު 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ  ކުރިން  އައްޑޫސިޓީ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް (ފޯން: 6885003) އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

#

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

ބާވަތް

1

B1A2531 (B)

ކާރު

2

B1A1340 (B)

ކާރު

3

B1A3405 (B)

ކާރު

4

B1A4922 (B)

ކާރު

5

A0A6231 (B)

މޮޓޯސައިކަލް

6

A0A6300 (B)

މޮޓޯސައިކަލް

7

A0A7542 (B)

މޮޓޯސައިކަލް

8

A0D8350 (A)

މޮޓޯސައިކަލް

 

 

21 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440ހ.

26   ފެބުރުވަރީ  2019މބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-7D/426/2019/39

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 27-02-2019

ސުންގަޑި: 2019-03-07 14:00:00