އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ސ. ހިތަދޫ ރާޒްދާންއާއި ހަޒްވިއު ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

15 މޭއި 2019     1 year ago


އިޢުލާން

 

މިދަންނަވާ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީތައް ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމަށް އެދި މި އިދާރާއަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

ވީމާ، މި ރަޖިސްޓަރީތަކާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ 23 މޭ 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން ލިޔުމަކުން އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

#

އަވަށް

ގޭގެ ނަން

ރަޖިސްޓަރީގެ ބާވަތް

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

1

ސ. ހިތަދޫ

ރާޒްދާން

ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

2014/67

2

ސ. ހިތަދޫ

ހަޒްވިއު

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

1287

 

 

10 ރަމަޟާން 1440ހ.

15 މޭ 2019މ.ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-2B/426/2019/153

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 15-05-2019

ސުންގަޑި: 2019-05-23 14:00:00