އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އަޟްޙާ ޢީދު ނަމާދުކުރާ މިސްކިތްތަކާއި މައިދާންތައް

6 އޯގަސްޓް 2019     4 months ago


އިޢުލާން

 

އައްޑޫސިޓީގައި 1440 ވަނަ އަހަރުގެ އަޟްޙާޢީދު ނަމާދު އައްޑޫސިޓީގެ އަވަށްތަކުގައި ހުކުރުކުރާ ހުރިހާ މިސްކިތެއްގައި ކުރާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ޢީދު ނަމާދުގެ ބޮޑު ޖަމާޢަތް އޮންނާނީ ތިރީގައި މިވާ ގޮތަށެވެ.

ހިތަދޫ

މަރަދޫ

މަރަދޫ ފޭދޫ

ފޭދޫ

ހުޅުދޫ

މީދޫ

މަރަދޫ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކް (ބޮޑު ޖަމާޢަތް)

ހުޅޫމީދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ދަނޑު

(ބޮޑު ޖަމާޢަތް)

 

މިހެންކަމުން މިކަން ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކުރީމެވެ.

05  ޛުލްޤަޢިދާ  1440

06   އޮގަސްޓް 2019ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-CA/426/2019/275

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 06-08-2019

ސުންގަޑި: 2019-08-11 07:30:00