އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫސިޓީ ހުޅުދޫ "ސޮނީ" ، " ބްލޫބެލް" އަދި "އިޝާން" ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

7 އޯގަސްޓް 2019     4 months ago


އިޢުލާން

 

މި ދަންނަވާ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީތައް ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމަށް އެދި  މި އިދާރާ އަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

#

އަވަށް

ގޭގެ / ގޯތީގެ ނަން

ރަޖިސްޓަރީގެ ބާވަތް

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

1

ހުޅުދޫ، އައްޑޫސިޓީ

ސޮނީ

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

343

2

ހުޅުދޫ، އައްޑޫސިޓީ

ބްލޫބެލް

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

132

3

ހުޅުދޫ، އައްޑޫސިޓީ

އިޝާން

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

418

 

ވީމާ، މި ރަޖިސްޓަރީތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 20 އޮގަސްޓު 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން ލިޔުމަކުން މި އިދާރާގެ ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީހަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

އީމެއިލް އެޑްރެސް: [email protected]

        

 

06 ޛުލްޙިއްޖާ 1440

07 އޮގަސްޓު 2019ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-6B/426/2019/276

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 07-08-2019

ސުންގަޑި: 2019-08-20 14:00:00