އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ހުޅުދޫ އަދި މީދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ ބޭނުމަށް 1 ޓަނުގެ 02 ޕިކަޕް ގަންނަން ކުރި އިޢުލާނުގެ ބިޑް ސެޝަން ބާއްވާ ތާރީޙް ބަދަލުވެފައިވާތީ

8 އޯގަސްޓް 2019     4 months ago


އިޢުލާން

 

އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުދޫ އަދި މީދޫ އަވަށު އޮފީހުގައި ބޭނުންކުރުމަށް 1 ޓަނުގެ 02 ޕިކަޕް ގަންނަން ބޭނުންވެގެން ކުރި ނަންބަރު  (IUL)426-AA/426/2019/260 އިޢުލާން އަދި ކައުންސިލް އިދާރާއަށް 02 ޓަނުގެ ޕިކަޕެއް ގަތުމަށް ކުރެވުނު ނަންބަރު (IUL)426-AA/426/2019/259 އިޢުލާން ގެ ބިޑް ސެޝަން ބާއްވާ ތާރީޙް ބަދަލުވެފައިވާތީ، އަންގާ އިއުލާންކުރަމެވެ.

ހުޅުދޫ އަދި މީދޫ އަވަށު އޮފީހުގައި ބޭނުންކުރުމަށް 1 ޓަނުގެ 02 ޕިކަޕް ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާން ގެ  ބީލަންތައް ބަލައިގަތުމާއި، އަދި ބީލަންހުޅުވުން އޮންނާނީ 18 އޮގަސްޓް 2019 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 13:00ގައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ހޯލުގައި އަދި ހުޅުދޫ އަދި މީދޫ އަވަށު އޮފީހުގައެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގައި ބޭނުންކުރުމަށް 2 ޓަނުގެ  ޕިކަޕެއް  ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާން ގެ  ބީލަންތައް ބަލައިގަތުމާއި، އަދި ބީލަންހުޅުވުން އޮންނާނީ 18 އޮގަސްޓް 2019 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 13:30ގައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ހޯލުގައެވެ.

މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވޭ އުސޫލާއި، އަދި ހުށަހެޅޭ ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓްކޮށް މާރކްސް ދެވޭނެގޮތުގެ ތަފްޞީލް ބިޑިންގ ޑޮކިއުމަންޓުގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

 

އީމެއިލް:  [email protected]   

ކޮޕީ :  [email protected]

 

7 ޒުލްހިއްޖާ 1440 

08 އޮގަސްޓް 2019ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-AA/426/2019/280

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 08-08-2019

ސުންގަޑި: 2019-08-18 13:00:00