އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫސިޓީގެ އަވަށްތަކުގެ ނެރުތަކުގައާއި ހާހަލުގައި ބައްތި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތުގެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބާއްވާ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން

9 ސެޕްޓެމްބަރ 2019     4 months ago


އިޢުލާން

 

 

އައްޑޫ ސިޓީ އަވަށްތަކުގެ ނެރުތަކުގައާއި ހާހަލުގައި ބައްތި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ނަންބަރު:  (IUL)426-AA/426/2019/112 އިޢުލާނާއިގުޅިގެން މަޢުލޫމާތުދިނުމުގެ ބައްދަލުވުންބޭއްވުން ދިމާވި ސަބަބަކާއިހުރެ ލަސްކުރުމަށްފަހު މިހާރުމިވަނީ މަޢުލޫމާތުސެޝަން ބާއްވާނެތަނާއި ވަގުތު ކަނޑައެޅިފައެވެ.

ވީމާ މިމަސައްކަތަށް ޝައުގުވެރިވެ ބިޑް ބައްލަވައިގެންފައިވާ ފަރާތްތަކުން 2019 ސެޕްޓެންބަރު 10 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 11:30އަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް، ނުވަތަ ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީހަށް ހާޒިރުވެ މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންދެއްވުން އެދެމެވެ.

އަދި، ބީލަންހުށަހެޅުން އޮންނާނީ 2019 ސެޕްޓެންބަރު 12 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:30ގައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ހޯލްގައާއި ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީހުގައެވެ.

ބީލަމާއި ގުޅިގެން މައުލޫމާތެއް ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންވާނަމަ ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް މެއިލްކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ.

އީމެއިލް:  [email protected]   

ކޮޕީ :  [email protected]

09 މުހައްރަމް 1441 

08 ސެޕްޓެންބަރު 2019ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-AA/426/2019/325

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 09-09-2019

ސުންގަޑި: 2019-09-10 23:30:00