އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ސ.މަރަދޫފޭދޫ ވިލަރެސް އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

10 ސެޕްޓެމްބަރ 2019     4 months ago


އިޢުލާން

 

މިދަންނަވާ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމަށް އެދި މި އޮފީހަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

ވީމާ، މި ރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ 22 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވާ އަންގާރަ  ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން ލިޔުމަކުން އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

#

އަވަށް

ގޭގެނަން

ރަޖިސްޓްރީގެ ބާވަތް

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރ

1

މަރަދޫފޭދޫ

ވިލަރެސް

ބަންޑާރަ

222

 

 

13 ޛުލްޙިއްޖާ 1441

05 ސެޕްޓެމްބަރ 2019ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-5A/426/2019/322

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 10-09-2019

ސުންގަޑި: 2019-09-22 14:00:00