އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މަސައްކަތު IUL)426-CB/426/2019/300) ވަޒީފާ އިއުލާންގެ ނަތީޖާ

6 އޮކްޓޯބަރ 2019     7 months ago


މިއިދާރާގެ ނަންބަރު: (IUL)426-CB/426/2019/300  (25 އޮގަސްޓް 2019) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ މަސައްކަތު މަޤާމުގެ ވަޒީފާއަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންޓަވިއު ކުރެވުނު ފަރާތްތަކަށް ލިބުނު ނަތީޖާ ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

 

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު

ތައުލީމަށް ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ

ތަމްރީނަށް ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ

ވަޒީފާއާ ގުޅޭ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް ލިބުނު މަރކްސްގެ އިންސައްތަ

މަސައްކަތުގެ ހުނަރަށް ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ

ޖުމްލަ ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ

ވަނަ

21

5

26

48

100

901

އިންޓަރވިއުއަށް ހާޟިރުނުވޭ

902

-

-

-

47.84

47.84

1

903

-

-

-

43.84

43.84

 

904

-

-

2.89

38.24

41.13

 

905

އިންޓަރވިއުއަށް ހާޟިރުނުވޭ

 


ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-CB/426/2019/358

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 06-10-2019

ސުންގަޑި: 2019-10-06 23:59:00