އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ސ.ހިތަދޫ މެއިގެ ނަޞްރުއްނިސާ ގެ ނަން ބަދަލުކުރުން

10 އޮކްޓޯބަރ 2019     7 months ago


އިޢުލާން

 

ސ.ހިތަދޫ މެއިގެ، ނަޞްރުއްނިސާ  ގެ ފުރިހަމަނަން މަރްޔަމް ނަޞްރުއްނިސާ މުޙައްމަދު އަށް 29 ސެޕްޓެންބަރު 2019ގައި ބަދަލުކުރެވިފައިވާތީ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.    

09 ޞަފަރު 1441

08 އޮކްޓޫބަރު 2019ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-2A/426/2019/369

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 10-10-2019

ސުންގަޑި: 2019-10-10 14:00:00