އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ސ. ފޭދޫ ލިލީވިލާ އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

24 ނޮވެމްބަރ 2019     8 months ago


އިޢުލާން

 

މިދަންނަވާ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީތައް ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމަށް އެދި މި އޮފީހަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

ވީމާ، މި ރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ 01 ޑިސެމްބަރ 2019 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން ލިޔުމަކުން އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

 

#

އަވަށް

ގޭގެ ނަން

ރަޖިސްޓަރީގެ ބާވަތް

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

1

ސ. ފޭދޫ

ލިލީވިލާ

އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

83

 

 

27 ރަބީޢުލްޢައްވަލް 1441ހ.

24 ނޮވެމްބަރ2019 މ.ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-4B/426/2019/431

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 24-11-2019

ސުންގަޑި: 2019-12-01 14:00:00