އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ސ. މަރަދޫ ކެވެލި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

2 ޑިސެމްބަރ 2019     2 months ago


އިޢުލާން

 

 

މިދަންނަވާ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމަށް އެދި ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

ވީމާ، މި ރަޖިސްޓަރީއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ 10 ޑިސެމްބަރ 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން ލިޔުމަކުން މިއޮފީހަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

#

އަވަށް

ގޭގެ ނަން

ރަޖިސްޓަރީގެ ބާވަތް

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

1

ސ. މަރަދޫ

ކެވެލި

 ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

S3-120

 

 

05  ރަބީޢުލްއާޚިރާ 1441ހ.

02  ޑިސެމްބަރ   2019މ.ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-3B/426/2019/437

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 02-12-2019

ސުންގަޑި: 2019-12-10 14:00:00