އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ IUL)426-CB/426/2019/397) ވަޒީފާ އިއުލާންގެ ނަތީޖާ

3 ޑިސެމްބަރ 2019     7 months ago


ނަންބަރު IUL)426-CB/426/2019/397)  އިޢުލާންގެ ނަތީޖާ

 

މިއިދާރާގެ ނަންބަރު (IUL)426-CB/426/2019/397  (24 އޮކްޓޫބަރު 2019) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަރަދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ، މަޤާމުގެ ވަޒީފާއަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންޓަވިއު ކުރެވުނު ފަރާތްތަކަށް ލިބުނު ނަތީޖާ ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

 

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރ

ތައުލީމަށް ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ

ތަމްރީނަށް ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ

ސިވިލް ސަރވިސްއަށް ވަނުމަށް ދެވޭ އިމްތިޙާނަށް ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ

ވަޒީފާއާ ގުޅޭ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ

މަސައްކަތުގެ ހުނަރަށް ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ

ޖުމްލަ ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ

ވަނަ

35

5

5

10

45

100

982

އިންޓަރވިއުއަށް ހާޟިރުނުވޭ

 

983

23.00

0.00

0.00

0.00

40.50

63.50

 

984

4.50

0.00

0.00

0.00

35.85

40.35

 

985

25.00

0.00

5.00

7.83

39.75

77.58

1

 


ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-CB/426/2019/438

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 03-12-2019

ސުންގަޑި: 2019-12-03 14:00:00