އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ސ. ހިތަދޫ ހިޔާލީގެ އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

9 ޖެނުއަރީ 2020     4 months ago


އިޢުލާން

ސ. ހިތަދޫ ހިޔާލީގެ އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

މިދަންނަވާ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމަށް އެދި މި އިދާރާއަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

ވީމާ، މި ރަޖިސްޓަރީއާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ 19 ޖަނަވަރީ 2020 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން ލިޔުމަކުން އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

#

އަވަށް

ގޭގެ ނަން

ރަޖިސްޓަރީގެ ބާވަތް

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

1

ސ. ހިތަދޫ

ހިޔާލީގެ

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

28

 

 

14  ޖުމާދަލްޢޫލާ 1441ހ.

09    ޖަނަވަރީ  2020މ.ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-2B/426/2020/4

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 09-01-2020

ސުންގަޑި: 2020-01-19 14:00:00