އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ޑިރެކްޓަރ މަގާމުގެ ނަތީޖާ (ހިތަދޫ އަވަށު އޮފީސް)

27 ޖެނުއަރީ 2020     4 weeks ago


ނަންބަރު IUL)426-CB/426/2019/457)  އިޢުލާންގެ ނަތީޖާ

 

މިއިދާރާގެ ނަންބަރު (IUL)426-CB/426/2019/457  (19 ޑިސެންބަރު 2019) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހިތަދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ ޑިރެކްޓަރ، މަޤާމުގެ ވަޒީފާއަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންޓަވިއު ކުރެވުނު ފަރާތްތަކަށް ލިބުނު ނަތީޖާ ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

ވީމާ، މިނަތީޖާއާ މެދު އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ވާނަމަ، އިޢުލާން އާންމު ކުރާދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 5 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް ލިޔުމުން މި އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު

ތައުލީމަށް ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ

ތަމްރީނަށް ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ

ވަޒީފާއާ ގުޅޭ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް

ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ

އިމްތިޙާން / ޕްރެކްޓިކަލްސް އަށް ލިބުނު މާކްސް ގެ އިންސައްތަ

އިންޓަރވިއު އަދި ޕްރެޒެންޓޭޝަން އަށް

ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ

ޖުމްލަ ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ

ވަނަ

20

5

25

20

30

100

131

އިންޓަވިއުއަށް ހާޟިރުނުވޭ

 

132

20.00

5.00

22.50

15.60

29.40

92.50

1

133

20.00

5.00

12.63

5.60

18.10

61.33

 

134

20.00

0.33

25.00

9.40

22.80

77.53

 

135

20.00

5.00

25.00

9.60

25.40

85.00

 

136

18.82

3.58

19.72

6.80

18.90

67.82

 

 

27 ޖަނަވަރީ 2020

 ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-CB/426/2020/26

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 27-01-2020

ސުންގަޑި: 2020-02-02 14:00:00