އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ޑިރެކްޓަރ މަގާމުގެ ނަތީޖާ (މަރަދޫ އަވަށު އޮފީސް)

27 ޖެނުއަރީ 2020     4 weeks ago


ނަންބަރު IUL)426-CB/426/2019/456)  އިޢުލާންގެ ނަތީޖާ

 

މިއިދާރާގެ ނަންބަރު (IUL)426-CB/426/2019/456  (19 ޑިސެންބަރު 2019) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަރަދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ ޑިރެކްޓަރ، މަޤާމުގެ ވަޒީފާއަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންޓަވިއު ކުރެވުނު ފަރާތްތަކަށް ލިބުނު ނަތީޖާ ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

ވީމާ، މިނަތީޖާއާ މެދު އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ވާނަމަ، އިޢުލާން އާންމު ކުރާދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 5 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް ލިޔުމުން މި އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު

ތައުލީމަށް ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ

ތަމްރީނަށް ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ

ވަޒީފާއާ ގުޅޭ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް

ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ

އިމްތިޙާން / ޕްރެކްޓިކަލްސް އަށް ލިބުނު މާކްސް ގެ އިންސައްތަ

އިންޓަރވިއު އަދި ޕްރެޒެންޓޭޝަން އަށް

ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ

ޖުމްލަ ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ

ވަނަ

20

5

25

20

30

100

126

15.29

0.00

8.47

12.20

22.20

58.16

 

127

20.00

0.33

25.00

9.40

22.80

77.53

 

128

20.00

5.00

25.00

9.60

25.40

85.00

1

129

18.82

3.58

19.72

6.80

18.90

67.82

 

130

20.00

1.42

8.75

10.60

20.70

61.47

 

 
 

27 ޖަނަވަރީ 2020ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-CB/426/2020/28

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 27-01-2020

ސުންގަޑި: 2020-02-02 14:00:00