އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ޑިރެކްޓަރ މަގާމުގެ ނަތީޖާ (ފޭދޫ އަވަށު އޮފީސް)

27 ޖެނުއަރީ 2020     4 months ago


ނަންބަރު IUL)426-CB/426/2019/452)  އިޢުލާންގެ ނަތީޖާ

ިއިދާރާގެ ނަންބަރު (IUL)426-CB/426/2019/452  (19 ޑިސެންބަރު 2019) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ފޭދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ ޑިރެކްޓަރ، މަޤާމުގެ ވަޒީފާއަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންޓަވިއު ކުރެވުނު ފަރާތްތަކަށް ލިބުނު ނަތީޖާ ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

ވީމާ، މިނަތީޖާއާ މެދު އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ވާނަމަ، އިޢުލާން އާންމު ކުރާދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 5 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް ލިޔުމުން މި އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު

ތައުލީމަށް ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ

ތަމްރީނަށް ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ

ވަޒީފާއާ ގުޅޭ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ

އިމްތިޙާން / ޕްރެކްޓިކަލްސް އަށް ލިބުނު މާކްސް ގެ އިންސައްތަ

އިންޓަރވިއު އަދި ޕްރެޒެންޓޭޝަން އަށް ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ

ޖުމްލަ ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ

ވަނަ

 

20

5

25

20

30

100

109

20.00

0.33

25.00

9.40

22.80

77.53

 

110

20.00

5.00

25.00

9.60

25.40

85.00

1

111

20.00

0.58

7.37

8.20

27.00

63.15

 

112

18.82

0.00

14.30

10.60

29.40

73.12

 

113

އިންޓަވިއުއަށް ހާޟިރުނުވޭ

 

114

15.29

0.00

8.47

12.20

22.20

58.16

 

115

18.82

3.58

19.72

6.80

18.90

67.82

 

 

27 ޖަނަވަރީ 2020

 ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-CB/426/2020/25

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 27-01-2020

ސުންގަޑި: 2020-02-02 14:00:00