އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އާންމުކޮށް އެއްވެ އުޅޭ ތަންތަނަށް އެއްވެ އުޅުން މަނާކުރުން

25 މާރޗް 2020     2 months ago


އިޢުލާން

އާންމުކޮށް އެއްވެ އުޅޭ ތަންތަނަށް އެއްވެ އުޅުން މަނާކުރުން

 

 

               މުޅި ދުނިޔެއަށް މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާ ވައިރަސް (ކޮވިޑް-19) އާއި ގުޅިގެން އަޅާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން  ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން ޢާންމުކޮށްފައި ވާ ނަންބަރު:  2020/03 އެންގުމާއި (ޕާކްތަކާއި މައިޒާންތަކަށް މީހުން ޒިޔާރަތްކުރުން ހުއްޓާލުމަށް އެންގުން) ގުޅިގެން ސިއްޙީ ޢާންމު ޙާލަތަށް ރުޖޫޢަ ވަންދެން މި ދަންނަވާ ތަންތަން ބަންދުކޮށް މި ތަންތަނުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ޙަރަކާތްތައްވެސް ހުއްޓާލުމަށް އެންގީމެވެ.

  • އައްޑޫސިޓީގެ ހުރިހާ ޕާކްތަކާއި ފިނި މައިޒާންތައް.
  • ޕިކްނިކް ސަރަޙައްދުތައް.
  • ސްވިމިން ޓްރެކް ސަރަޙައްދުތަކާއި ފަތަންދާ ސަރަހައްދުތައް.
  • ކުޅިވަރު މައިޒާންތައް.
  • ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުތައް.
  • ޢާންމުކޮށް ތާސްކުޅުމަށް އެއްވެ އުޅޭ ސަރަޙައްދުތައް.
  • ބަނދަރުތަކާއި ކޯޒްވޭތަކުގައި މަސްބޭނުން.
  • ކެމްޕޭން ޖަގަހަތައް.
  • ކެފޭ ރެސްޓޯރަންޓް ތަކުން ޢިމާރާތުން ބޭރުން މަގުމަތީގައި ޚިދުމަތްދިނުން.

 

މި އެންގުމާއި ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކަށް ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ކަން ޢާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

01 ޝަޢުބާން 1441

25 މާރިޗް   2020ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-CA/426/2020/132

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 25-03-2020

ސުންގަޑި: 2020-03-25 14:00:00