އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ނަންބަރު IUL)426-CB/426/2020/160) އިޢުލާންގެ ނަތީޖާ (ޑްރައިވަރ)

21 ޖޫން 2020     2 weeks ago


ނަންބަރު (IUL)426-CB/426/2020/160 އިޢުލާންގެ ނަތީޖާ

 

މިއިދާރާގެ ނަންބަރު (IUL)426-CB/426/2020/160  (20 މޭ 2020) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ޑްރައިވަރ (ވަގުތީ)، މަޤާމުގެ ވަޒީފާއަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންޓަވިއު ކުރެވުނު ފަރާތްތަކަށް ލިބުނު ނަތީޖާ ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

ވީމާ، މިނަތީޖާއާ މެދު އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ވާނަމަ، އިޢުލާން އާންމު ކުރާދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 5 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް ލިޔުމުން މި އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު

ތައުލީމަށް ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ

ތަމްރީނަށް ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ

ވަޒީފާއާ ގުޅޭ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް ލިބުނު މަރކްސްގެ އިންސައްތަ

މަސައްކަތުގެ ހުނަރަށް ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ

ޖުމްލަ ލިބުނު މާކްސްގެ

 އިންސައްތަ

ވަނަ

21

5

26

48

100

150

2.10

0.00

2.17

41.28

45.55

1

149

0.00

0.00

0.57

38.88

39.45

 

148

0.00

0.00

0.00

37.92

37.92

 

147

0.00

0.00

0.00

36.48

36.48

 

151

0.00

0.00

0.00

36.16

36.16

 

152

0.00

0.00

0.00

36.32

36.32

 

155

އިންޓަރވިއުއަށް ހާޟިރުނުވޭ

154

0.00

0.00

0.00

34.72

34.72

 

153

0.00

0.00

0.00

35.20

35.20

 

 

18 ޖޫން 2020ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-CB/426/2020/198

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 21-06-2020

ސުންގަޑި: 2020-06-25 12:00:00