އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫސިޓީ ހުޅުދޫ "ރަންހަދާގެ" ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

13 ސެޕްޓެމްބަރ 2020     2 weeks ago


އިޢުލާން

އައްޑޫސިޓީ ހުޅުދޫ "ރަންހަދާގެ" ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

މި ދަންނަވާ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން މި އިދާރާ އަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

#

އަވަށް

ގޯތީގެ ނަން

ރަޖިސްޓަރީގެ ބާވަތް

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

1

ހުޅުދޫ، އައްޑޫސިޓީ

ރަންހަދާގެ

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

222

 

 

ވީމާ، މި ރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 17 ސެޕްޓެންބަރު 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން އީމެއިލްގެ ޒަރީޢާއިން މި އިދާރާގެ ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީހަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

އީމެއިލް އެޑްރެސް: [email protected]

 

25  މުޙައްރަމް  1442   

13 ސެޕްޓެންބަރު 2020   ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-6B/426/2020/274

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 13-09-2020

ސުންގަޑި: 2020-09-17 14:00:00