އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

16 ސެޕްޓެމްބަރ 2020     1 week ago


އިޢުލާން

އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

ތިރީގައި މަޢުލޫމާތު ދެވިފައިވާ އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީތައް ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމަށް އެދި މި އިދާރާ އަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

 

#

ބާވަތް

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

1

މޮޓޯސައިކަލް

A0B3424

2

މޮޓޯސައިކަލް

A0G9893

 

 

ވީމާ، މި ރަޖިސްޓަރީތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ، 21 ސެޕްޓެންބަރު 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން އީމެއިލްގެ ޒަރީޢާއިން މި އިދާރާގެ ހުޅުމީދޫ ޓްރާންސްޕޯޓް ޔުނިޓަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

އީމެއިލް އެޑްރެސް: [email protected]

27 މުޙައްރަމް 1442

15 ސެޕްޓެންބަރު 2020ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-6B/426/2020/278

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 16-09-2020

ސުންގަޑި: 2020-09-21 14:00:00