އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކުރުމުގެ ދައުވަތު - ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖަރ އަދި އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖަރ (ހައި އިމްޕެކްޓް ކޮމިއުނިޓީ ޑެވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް)

28 ސެޕްޓެމްބަރ 2020     1 month ago


ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކުރުމުގެ ދައުވަތު

ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖަރ  އަދި އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖަރ

ހައި އިމްޕެކްޓް ކޮމިއުނިޓީ ޑެވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް

ހައި އިމްޕެކްޓް ކޮމިއުނިޓީ ޑެވެލޮޕްމަންޓްގެ ދަށުން އައްޑޫގައި ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާ ގޮތް ބަލައި ހިންގުމަށް 02 ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖަރުންނާއި 02 އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖަރުން ހޯދުމަށް އެދި އާއްމުކުރެވިފައިވާ މި އިދާރާގެ ނަންބަރު (IUL)426-CB/426/2020/268 އިއުލާނަށް އެކަށީގެންވާ އަދަދަކަށް މީހުން ކުރިމަތިލާފައި  ނުވާތީ މި އިއުލާން ބާޠިލުކޮށް މި މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު އަލުން ހުޅުވާލަމެވެ.

ވީމާ، މި މަޤާމުތަކަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން "އެކްސްޕްރެޝަން އޮފް އިންޓަރެސްޓް" ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން މި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން، ދާއިރާއިން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު، މިފަދަ މަޝްރޫޢުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ތަޖުރިބާ، ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ހުނަރު އަދި އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ވަނަވަރު ހުށައަޅަންވާނެއެވެ.

މަސައްކަތަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 2020 އޮކްޓޫބަރު 05 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން "އެކްސްޕްރެޝަން އޮފް އިންޓަރެސްޓް" ސިޓީ، އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެޗް.އާރް ސެކްޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުއްވާނަމަ [email protected] މި އީމެއިލަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

މި މަޝްރޫޢުގެ "ޓާރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް" މި އިދާރާގެ ވެބްސައިޓް www.adducity.gov.mv  އިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ 6885002 ނަންބަރު ފޯނާއެވެ. އީ-މެއިލް ކުރާނީ [email protected] އަށެވެ.

ޓާރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް - ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖަރ

ޓާރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް - އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖަރ

11  ޞަފަރު  1442

28 ސެޕްޓެންބަރު 2020ބާވަތް: ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

ނަންބަރ: (IUL)426-CB/426/2020/296

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 28-09-2020