އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ސ. ހިތަދޫ ޚިޔާލީގެ އިރުމަތީބައި ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

1 އޮކްޓޯބަރ 2020     3 weeks ago


އިޢުލާން

ސ. ހިތަދޫ ޚިޔާލީގެއިރުމަތީބައި ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

              މިދަންނަވާ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމަށް އެދި މި އިދާރާއަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

           ވީމާ، މި ރަޖިސްޓަރީއާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ 08 އޮކްޓޫބަރު 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން ލިޔުމަކުން އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

#

އަވަށް

ގޭގެ ނަން

ރަޖިސްޓަރީގެ ބާވަތް

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

1

ސ. ހިތަދޫ

ޚިޔާލީގެ އިރުމަތީބައި

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

2139

 

 

13  ޞަފަރު  1442ހ.

30 ސެޕްޓެމްބަރު 2020މ.ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-2B/426/2020/299

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 01-10-2020

ސުންގަޑި: 2020-10-08 14:00:00