އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޭދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާން ބާޠިލު ކުރުން

13 އޮކްޓޯބަރ 2020     2 weeks ago


އިޢުލާން ބާޠިލު ކުރުން

 

ފޭދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ހޯދުމަށް އެދި ކުރެވުނު ނަންބަރު (IUL)426-CB/426/2020/287 (22 ސެޕްޓެންބަރު 2020) ބާޠިލުކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

 

 

 

26 ޞަފަރު 1442

13 އޮކްޓުބަރު 2020ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-CB/426/2020/316

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 13-10-2020

ސުންގަޑި: 2020-10-13 14:00:00