އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ސ. ހިތަދޫ ދެރޯޒް އަދި ލައްސަނަ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

15 އޮކްޓޯބަރ 2020     1 week ago


އިޢުލާން

ސ. ހިތަދޫ ދެރޯޒް އަދި ލައްސަނަ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

              މިދަންނަވާ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމަށް އެދި މި އިދާރާއަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

ވީމާ، މި ރަޖިސްޓަރީއާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ 22 އޮކްޓޫބަރު 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން ލިޔުމަކުން އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

#

އަވަށް

ގޭގެ ނަން

ރަޖިސްޓަރީގެ ބާވަތް

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

1

ސ. ހިތަދޫ

ދެރޯޒް

ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

234/2008

2

ސ. ހިތަދޫ

ލައްސަނަ

ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

28/2012

 

 

28  ޞަފަރު  1442ހ.

15  އޮކްޓޫބަރު 2020މ.ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-2B/426/2020/318

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 15-10-2020

ސުންގަޑި: 2020-10-22 14:00:00