އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

15 އޮކްޓޯބަރ 2020     1 week ago


އިޢުލާން

              ތިރީގައި މަޢުލޫމާތު ދެވިފައިވާ އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމަށް އެދި މިއޮފީހަށް ވަނީ ހުށައަޅުއްވާފައެވެ.

           ވީމާ، މި އުޅަނދުތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީއާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ 22 އޮކްޓޯބަރ 2020 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ  ކުރިން  އައްޑޫސިޓީ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް (ފޯން: 6885003) އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

#

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

ބާވަތް

1

A0B7619 (B)

މޮޓޯސައިކަލް

2

A0H3762 (B)

މޮޓޯސައިކަލް

3

A0I7707 (B)

މޮޓޯސައިކަލް

 

 

25 ސަފަރު 1441ހ.

12 އޮކްޓޯބަރ 2020މ.ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-AC/426/2020/314

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 15-10-2020

ސުންގަޑި: 2020-10-22 14:00:00