އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ސ. ފޭދޫ މޫމިޔާގެ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

28 އޮކްޓޯބަރ 2020     4 weeks ago


އިޢުލާން

ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

            މިދަންނަވާ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމަށް އެދި މި އޮފީހަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

           ވީމާ، މި ރަޖިސްޓަރީއާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ 10 ނޮވެމްބަރ 2020 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން ލިޔުމަކުން އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

 

#

އަވަށް

ގޭގެ ނަން

ރަޖިސްޓަރީގެ ބާވަތް

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

1

ސ. ފޭދޫ

މޫމިޔާގެ

ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

309

 

 

10 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1442ހ.

27  އޮކްޓޯބަރ  2020މ.ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-4B/426/2020/337

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 28-10-2020

ސުންގަޑި: 2020-11-10 14:00:00