އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖަރ އަދި އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖަރ (ހައި އިމްޕެކްޓް ކޮމިއުނިޓީ ޑެވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް) - ވަޒީފާ އިޢުލާންގެ ނަތީޖާ

15 ނޮވެމްބަރ 2020     1 week ago


                    ނަންބަރު   (IUL)426-CB/426/2020/296އިޢުލާންގެ ނަތީޖާ  

 

  މިއިދާރާގެ ނަންބަރު (IUL)426-CB/426/2020/296 (28 ސެޕްޓެންބަރ 2020) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހައި އިމްޕެކްޓް ކޮމިއުނިޓީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ، ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖަރ އަދި އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖަރ، މަޤާމަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންޓަވިއު ކުރެވުނު ފަރާތްތަކަށް ލިބުނު ނަތީޖާ ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

 ވީމާ، މިނަތީޖާއާ މެދު އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ވާނަމަ، އިޢުލާން އާންމު ކުރާދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް ލިޔުމުން މި އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

15 ނޮވެންބަރު 2020ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-CB/426/2020/350

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 15-11-2020

ސުންގަޑި: 2020-11-19 14:00:00