އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ސ. ހިތަދޫ ނަގިލި އަދި އަތަމާވިލާ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

16 ނޮވެމްބަރ 2020     1 week ago


އިޢުލާން

ސ. ހިތަދޫ ނަގިލި އަދި އަތަމާވިލާ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

              މިދަންނަވާ ގޯތިތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމަށް އެދި މި އިދާރާއަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

ވީމާ، މި ރަޖިސްޓަރީއާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ 24 ނޮވެންބަރު 2020 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން ލިޔުމަކުން ހިތަދޫ އަވަށު އޮފީހަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

#

އަވަށް

ގޭގެ ނަން

ރަޖިސްޓަރީގެ ބާވަތް

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

1

ސ. ހިތަދޫ

ނަގިލި

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

1643

2

ސ. ހިތަދޫ

އަތަމާވިލާ

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

216

 

 

29 ރަބިޢުލްއައްވަލު 1442ހ.

15   ނޮވެމްބަރު  2020މ.ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-2B/426/2020/351

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 16-11-2020

ސުންގަޑި: 2020-11-24 14:00:00