އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

18 ނޮވެމްބަރ 2020     1 week ago


އިޢުލާން

ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

ތިރީގައި މަޢުލޫމާތު ދެވިފައިވާ ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމަށް އެދި މި އިދާރާ އަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

 

#

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

އުޅަނދުގެ ނަން

1

P1002B-03 01-S

ނިޢުމަތް

 

 

ވީމާ، މި ރަޖިސްޓަރީ އާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ، 23 ނޮވެންބަރު 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން އީމެއިލްގެ ޒަރީޢާއިން މި އިދާރާގެ ހުޅުމީދޫ ޓްރާންސްޕޯޓް ޔުނިޓަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

އީމެއިލް އެޑްރެސް: [email protected]

01 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1442

16 ނޮވެންބަރު 2020ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-6B/426/2020/355

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 18-11-2020

ސުންގަޑި: 2020-11-23 14:00:00