އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ސ. މަރަދޫފޭދޫ މާހިޔާ އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

19 ނޮވެމްބަރ 2020     1 week ago


އިޢުލާން

ސ. މަރަދޫފޭދޫ މާހިޔާ އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

                         މިދަންނަވާ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމަށް އެދި މި އޮފީހަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

       ވީމާ، މި ރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ 02 ޑިސެންބަރ 2020 ވާ ބުދަ  ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން ލިޔުމަކުން މަރަދޫފޭދޫ އަވަށުއޮފީހަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

#

އަވަށް

ގޭގެނަން

ރަޖިސްޓްރީގެ ބާވަތް

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރ

1

މަރަދޫފޭދޫ

މާހިޔާ

ބަންޑާރަ

380

 

04 ރަބީއުލްއާޙިރާ 1442

19 ނޮވެންބަރު 2020ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-5A/426/2020/359

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 19-11-2020

ސުންގަޑި: 2020-12-02 14:00:00