އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި ޢިމާރާތް ކޮށްފައިވާ 264 ފްލެޓުގެ ތެރެއިން ކެޓަގަރީ "ޑީ" ގައި ހިމެނޭ 32 ފްލެޓް ލިބޭފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓް ޢާންމުކުރުން

19 ނޮވެމްބަރ 2020     1 week ago


އިޢުލާން

 

ސަރުކާރުގެ "ގެދޮރުވެރިކުރުން" ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި ޢިމާރާތް ކޮށްފައިވާ 264 ފްލެޓުގެ ތެރެއިން ކެޓަގަރީ "ޑީ" ގައި ހިމެނޭ 32 ފްލެޓް ލިބޭފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓް ޢާންމުކުރުން

 

 

  މިއިދާރާގެ ނަންބަރު: (IUL)426-AB/426/2020/348 އިޢުލާނާއިއެކު އާންމުކުރެވިފައިވާ ލިސްޓްގައި ހިމެނޭ ގުރުއަތުން ފްލެޓް ލިބޭ ފަރާތް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ މީހުންގެ މެދުގައި ގުރުއަތުލުން 19 ނޮވެމްބަރު 2020 ދުވަހު ބޭއްވުމަށްފަހު ގުރުއަތުން ހޮވުނު ފަރާތްތައް ހިމެނޭ ގޮތުން ފްލެޓް ލިބޭފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓް މިއިޢުލާނާއިއެކު އާންމުކުރީމެވެ.

މިލިސްޓް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓާއި މިއިދާރާގެ ވެބްސައިޓް www.adducity.gov.mv ގައި ޝާއިޢުކުރެވި، އަވަށުއޮފީސްތަކާއި މިއިދާރާގެ ނޯޓިސް ބޯޑުގައިވެސް ބެހެއްޓިފައިހުންނާނެއެވެ.

ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކާ އިޢުލާންކުރީމެވެ.

 

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގެ "ކެޓަގަރީ ޑީ" ގައި ހިމެނޭ 32 ފްލެޓު ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓް

 

04 ރަބީއުލް އާހިރު 1442

19 ނޮވެމްބަރ 2020ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-AB/426/2020/358

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 19-11-2020

ސުންގަޑި: 2020-11-19 14:00:00