އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫ ޓްރޭޑް ކޯޕަރޭޓިވްގެ ހިއްސާ ގަތުމާއި މެދު ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

26 ޑިސެމްބަރ 2017     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

އައްޑޫ ޓްރޭޑް ކޯޕަރޭޓިވްގެ ހިއްސާ ގަތުމާއި މެދު ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  ވަގުތީ ކޮމިޓީ  

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލަށް އައްޑޫ ޓްރޭޑް ކޯޕަރޭޓިވް ގެ %55 ހިއްސާ ގަތުމަކީ އައްޑޫ ސިޓީގެ ރައްޔިތުންނަށް އިޤްތިޞާދީ ގޮތުންނާއި އިޖުތިމާޢީ ގޮތުން އަދި އެނޫންވެސް ގިނަ ގޮތްގޮތުން ފައިދާ ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނެ ފުރުޞަތު ފަހިވެގެންދާނެ ފައިދާކުރުވަނިވި ކަމެއް ކަމުގައި ފެންނާތީ، އައްޑޫ ޓްރޭޑް ކޯޕަރޭޓިވް ގެ %55 ހިއްސާ ގަތުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ލޯނެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސުމަށް އައްޑޫ ރައްޔިތުންގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑަށް ހުށަހަޅައިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް ފެންނަ ކަމަށް " ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުން  ދެއްވި ވޯޓްގެ ނަތީޖާ އެއްވަރު ވުމާއި ގުޅިގެން ރިޔާސަތުން ދެއްވި ވޯޓާއެކު ކައުންސިލްގެ އަޢުލަބިއްޔަތުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ. 

ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ ޢަލީ ފަހުމީ އަޙްމަދު    

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ ފައިޞަލް އިބްރާހީމް

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ:00

ނުފެންނަކަމަށް: 02 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 03 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 05 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-AA(3)/2017/300

ތާރީޚް: 26 ޑިސެމްބަރ 2017