އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫސިޓީގެ ހުޅުދޫ އާރު ހެދުމުގެ މައްސަލާގެ ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ނިމިފައިވުމުން، އެމައްސަލާގައި ގޮތެއް ނިންމުން

30 ޖެނުއަރީ 2018     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

އައްޑޫސިޓީގެ ހުޅުދޫ އާރު ހެދުމުގެ މައްސަލާގެ ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ނިމިފައިވުމުން، އެމައްސަލާގައި ގޮތެއް ނިންމަވައި ދެއްވުން އެދި 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީ 

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީން ނިންމަވާފައިވާ އައްޑޫސިޓީގެ ހުޅުދޫ އާރު ހެދުމުގެ މައްސަލަ އަލުން ރިވިއު ކުރުމަށްޓަކައި އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވުމަށް ފެންނަކަމަށް ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.   

ތާއީދު ކުރެއްވި:  ކައުންސިލަރ ޢަލީ ފަހުމީ އަޙުމަދު  

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ޝުކުރީ     

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 03 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 03 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-AA(3)/2018/16

ތާރީޚް: 30 ޖެނުއަރީ 2018