އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫސިޓީގެ ވަނަވަރު ފޮތެއް ލިޔުމުގެ މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުގެ މައްސަލަ

30 ޖެނުއަރީ 2018     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

ސ.ފޭދޫ އާފަހި ޢަލީ ފަހުމީ އަޙުމަދާއި އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލާއި ދެމެދު ވެވުނު ނަންބަރު:     (AGR)426-CA/PRIV/2016/35 އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އައްޑޫސިޓީގެ ތާރީޚާއި ސަޤާފަތް ދިރުވައި ދެމެހެއްޓުމުގެ ބޭނުމުގައި އައްޑޫސިޓީގެ ވަނަވަރު ފޮތެއް ލިޔުމުގެ މަސައްކަތާއި ގުޅިގެން ދިމާވި މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުގެ މައްސަލަ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:   ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަން    

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

މިމައްސަލައަކީ ކައުންސިލަރ ޢަލީ ފަހުމީ އަޙުމަދުގެ މަސްލަޙަތު އޮތް މައްސަލައަކަށްވުމާއި، މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ކައުންސިލް މެމްބަރުންގެ ޢަދަދު މަދުވުމުން، މިމައްސަލަ އެޖެންޑާއިން އުނިކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

ތާއީދު ކުރެއްވި:  ކައުންސިލަރ އިބްރާހިމް ޝުކުރީ     

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ މުހައްމަދު ޔަސްރިފް    

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 03 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 03 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-AA(3)/2018/17

ތާރީޚް: 30 ޖެނުއަރީ 2018