އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫސިޓީ ގައުކެނޑި ސަރަޙައްދުގައި ޤާއިމު ކުރެވިފައި ޗެކް ޕޯސްޓް ކުއްޔަށް ދޫކުރުން

20 ފެބުރުއަރީ 2018     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

އައްޑޫސިޓީ ގައުކެނޑި ސަރަޙައްދުގައި ޤާއިމު ކުރެވިފައި ޗެކް ޕޯސްޓް ކުއްޔަށް ދޫކުރުން

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  ބިޑް ކޮމިޓީ     

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

މިމައްސަލަ ކައުންސިލްއަށް ބަލައިގަތުމަށްފަހު، މިއަދުގެ ކައުންސިލް ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި ހުރިހާ ކައުންސިލަރުންނާއެކު މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައި ކައުންސިލް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށާއި، އެ ކޮމިޓީއަށް މިމައްސަލަ ހުށަހަޅައި ކޮމިޓީން ނިމޭގޮތެއްގެ މަތިން މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފެންނަކަމަށް" ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.  

ތާއީދު ކުރެއްވި:  ކައުންސިލަރ ފައިޞަލް އިބްރާހީމް

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ، މުޙައްމަދު ޔަސްރިފް    

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 04 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 04 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-AA(3)/2018/29

ތާރީޚް: 20 ފެބުރުއަރީ 2018