އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫގެ އަވަށްތަކުގައި ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ޑިޖިޓަލް ނޯޓިސް ބޯޑް ހަރުކުރުން

20 ފެބުރުއަރީ 2018     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

އައްޑޫގެ އަވަށްތަކުގައި ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ޑިޖިޓަލް ނޯޓިސް ބޯޑް

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  ބިޑް ކޮމިޓީ     

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

" މިމައްސަލަ ކައުންސިލްއަށް ބަލައިގަތުމަށްފަހު، ކައުންސިލް ކޮމިޓީއަށް މައްސަލަ ފޮނުވައި އެ ކޮމިޓީން ނިމޭގޮތެއްގެ މަތިން މައްސަލަ އަށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުމަށް ފެންނަކަމަށް" ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.

ތާއީދު ކުރެއްވި:  ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ މުޙައްމަދު ޔަސްރިފް 

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ ފައިޞަލް އިބްރާހީމް     

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 04 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 04 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-AA(3)/2018/31

ތާރީޚް: 20 ފެބުރުއަރީ 2018